پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷
بر خط: 1468
Bashgah.net باشگاه اندیشه

بــاشگاه مـــن

1500 بازدید
تونس و آینده سیاسی آن

55 سال ازاستقلال کشور تونس از استعمار فرانسه گذشته است. در این مدت تنها دو نفر زمام امور این کشور را برعهده داشته اند که هرکدام بعد از مدتی به صورت یک دیکتاتور تمام عیار و مستبد تمام قد درآمده و آزادی های مشروع مردم این کشور را سلب نموده اند. حبیب بورقیبه 31 سال برتونس حکمرانی کرد و زین العابدین بن علی که در زمان حکومت بورقیبه مسوولیت وزارت کشور را عهده دار بود، علیه رئیس خود کودتا و او را از قدرت مطلقه اش خلع وخانه نشین کرد. دین اکثریت قاطع مردم در این کشور اسلا م است. سیاست بورقیبه و بن علی طی بیش از پنج دهه حاکمیت برتونس؛ مخالفت با دینداری با گرایش حضور در عرصه اجتماعی بوده است. اگرچه بن علی نسبت به بورقیبه آزادی هایی را به مسلمانان عطا کرد اما این آزادی ها در راستای تقویت اسلا م و مسلمانان حامی و توجیه گر قدرت و دولت وی بود. سرانجام همه دیکتاتورها و کسانی که با زور سرنیزه برمردم حکومت می کنند، فرار و گریختن از کشور بوده است و این وجه مشترک همه آنان بوده و خواهد بود.
قیام مردم مسلمان تونس نیز زین العابدین بن علی را مجبور کرد تا شبانه و البته با سرقت میلیاردها دلا ر ثروت مردم؛ کشور را ترک و به عربستان سعودی پناهنده شود. درمدت چند روز گذشته خبرگزاری های متعدد جهانی از تلا ش محمدالغنوشی نخست وزیر و همچنین فوادالمبزع رئیس مجلس این کشور که هم اکنون کفیل ریاست جمهوری است برای ایجاد دولت وحدت و آشتی ملی خبر می دهند. این مساله که یک دولت وحدت ملی و متشکل از نمایندگان احزاب و گروه های مختلف تشکیل گردد، امری مبارک است. آنچه جای نگرانی و تامل دارد این است که:
1-تمامی ارکان حکومت همچنان در دست یاران و همراهان و همفکران دیکتاتورسابق تونس قراردارد و آقای محمد الغنوشی نخست وزیردنبال حفظ وضع موجود است؟!
2- در دولت جدید پست های حساس و با اهمیتی همچون وزارت کشور، خارجه، دفاع و دارائی و... در دست همان کسانی باقی مانده است که مردم تونس با تقدیم دهها شهید خواهان برچیده شدن بساط حاکمیت آنها شده اند.
3- نکته مهم و اساسی آنکه احزاب و رهبران گروه های اسلا می کمترین سهمی در دولت به اصطلاح وحدت ملی ندارند. گروه هایی که سالهاست آماج تعقیب، آزار، شکنجه، زندان و تبعید توسط زین العابدین بن علی و قبل از وی حبیب بورقیبه بوده اند. شک نباید داشت که احزاب و شخصیت های اسلا می و به ویژه مبارز برجسته ای همچون راشد الغنوشی در میان مردم تونس از همه گروه ها و افرادی که از آنان برای تشکیل دولت وحدت ملی دعوت به عمل آمده است، از محبوبیت و جایگاه مردمی برخوردار هستند. تلاش برای نادیده انگاشتن احزاب اسلا مگرا و شخصیت های برجسته اسلا می این کشور در روند آینده مدیریت اجرایی تونس، راهی است که بی شک به بن بست خواهد رسید. عدم مشارکت کسانی که سالها با استبداد مبارزه نموده و بیشترین بار فراهم نمودن سرنگونی زین العابدین بن علی را بردوش داشته و مورد وثوق و احترام مردم می باشند، به هیچ وجه مورد قبول اکثریت مردم تونس نخواهد بود. به نظر می رسد برای جلوگیری از حاکمیت واقعی مردم و اعمال نقش آنان در تعیین سرنوشت وآینده مملکت خود، دولتهای خارجی اعم از همسایگان عرب تونس که توسط رژیم های موروثی اداره می شوند وهمچنین دول غربی و منجمله فرانسه و آمریکا موضوع دور نگهداشتن اسلا مگرایان از ورود به قدرت اجرایی تونس بعد از بن علی را به صورت جدی دنبال می نمایند.
اینکه آیا سیاست ها و راهبردهای غرب و حکام عربی که از خیزش و قیام مردم تونس به وحشت افتاده اند، می تواند حضور اسلا مگرایان در این کشور شمال آفریقا گردد، موضوعی است که طی روزها و هفته های آینده مردم تونس آن را مشخص خواهند نمود. البته نحوه ورود و اتخاذ مواضع توسط احزاب؛ گروه ها و شخصیت های اسلا می تونس و اعلا م میزان احترام و اعتقاد آنان به رای و نظر مردم در اداره امور کشور تونس می تواند نقش موثری در این زمینه ایفا نماید. آنچه واضح و آشکار است این است که در صورت حفظ هوشیاری و وحدت مردم، تلا ش های یاران و بازماندگان زین العابدین بن علی برای به انحراف کشانیدن قیام مردم و به اصطلا ح خود تونسی ها سرقت انقلا بشان ره به جائی نخواهد برد.
تاملی بر آنچه این روزها در تونس در حال وقوع است اینگونه به ذهن متبادر می کند که تنها زمانی مردم دست از تظاهرات و مخالفت بر می دارند که:
1- زندانیان در بند که اکثر آنها را نیروهای اسلا مگرا تشکیل می دهند آزاد شوند.
2- عوامل و کسانی که در حاکمیت استبداد و سرکوب و شهادت مردم نقش داشته اند در محاکم صالحه محاکمه و به سزای عمل خود برسند.
3- غارت کنندگان ثروت مردم به پای میز محاکمه فراخوانده شده و زمینه بازگشت اموال چپاول شده به جیب ملت تونس فراهم گردد. هرکس می خواهد در آینده مورد حمایت ملت مسلمان تونس قرار داشته باشد باید راه و حساب خود را از راه و مسیر حزب حاکم کنونی که میراث شوم استبداد و خود محوری زین العابدین بن علی است جدا نماید. آنچه طی روزهای اخیر حیرت توام با تحسین همگان را برانگیخته است موضع گیری متین، مردم دارانه و مهربانانه ارتش تونس است. افسران و درجه داران و سربازان ارتش تونس تاکنون در عمل نشان داده اند که برای خواست هم وطنان خود ارزش و احترام قائل بوده و فراموش نکرده اند که باید خادم و همراه ملت باشند. امید می رود این روش که بی شک به تقویت پایه ها و محبوبیت آن در بین آحاد مردم منجر خواهد شد با درایت تداوم یابد.تاریخ انتشار در سایت: ۲۴ بهمن ۱۳۸۹
منبع: / روزنامه / مردم سالاری ۱۳۸۹/۱۰/۳۰
نقش ها
نویسنده : کرم محمدی
عناوین
رسته: 0