دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷
بر خط: 1698
Bashgah.net باشگاه اندیشه

بــاشگاه مـــن

1752 بازدید
نسبت انقلاب مصر با خودآگاهی اسلامی

مقدمه‌ای بر تحلیل پدیده بیداری اسلامی
قرن حاضر را به‌رغم نام‌گذاری‌های متفاوتی چون عصر ارتباطات و جهانی شدن اطلاعات و مناسبات وگلوبالیزم و دیجیتالی شدن روابط ملت‌ها و تکوین شبکه‌های اجتماعی و به‌هم پیوستن ملتها؛ با تکیه بر شاخصه مهم و تاثیرگذار شبکه‌های قدرتمند اجتماعی دنیای دیجیتال و اینترنت چون فیس بوک و یوتیوب و تویتر و ... می‌توان عصرظهور پدیده بیداری ملی و معناگرایی ملتها و جنگ بین خیر و شر در عرصه سیاست رویارویی ملت‌ها با دولت‌های نامشروع غیر دمکراتیک نامید.
به‌رغم ارائه دیدگاه‌ها و تحلیل‌های متفاوت تحلیلگران و نخبگان سیاسی و جامعه‌شناس در اسلامی بودن و یا نبودن خیزش‌های اخیر دنیای عرب و اسلام؛ صاحب نظران مسلمان بر این نظرند که نفس اقدامات انجام شده ملت‌های مسلمان از آنجا که دارای خاستگاه دینی برآمده از پایگاه دانشگاه و مساجد و نمازهای جمعه و متن توده‌ها و عرصه و میدان‌های تجمع اکثریت مردم‌اند و هدف این خیزش‌ها در جهت رفع ظلم و دفع ستم و برقراری عدالت و تکثر قدرت و محاکمه عاملان متجاوز به حقوق مردم و بیت‌المال مسلمین و مشارکت در هرم قدرت سیاسی و محدودیت توان و مانور غرب در این کشورهاست؛ پس اسلامی و معناگرا و خواست ملی و نظر قاطبه مسلمین می‌باشد که عمیقا مورد نظر و تایید شارع اسلام و قرآن است.
ظهور این پدیده حداقل در بخشی مهم از جغرافیای جهان در شمال افریقا و خاورمیانه عربی تا جنوب و اوجگیری جنگ و درگیری سرنوشت‌ساز بین قوای خیر مردمی با نیروهای شر اهریمنی طواغیت وابسته و مورد حمایت غرب برای دست‌یابی به حق تعیین سرنوشت ملی و اسلامی به‌واقع به علت وسعت جغرافیایی آن به عصر شگفتی بیداری اسلامی دنیای اسلام ملقب شده است.
خیزش مردمی ملت‌های مسلمان از اقصی نقاط شمال افریقا در تونس و الجزایر و لیبی و مراکش و فراگیر‌شدن موج نهضت تظلم‌خواهی و اخراج دیکتاتورها و متلاشی کردن و متزلزل کردن نظام‌های کهنه استبدادی تک حزبی به سمت شمال شرق تا مصر و سوریه و اردن سپس خلیج عدن و تبدیل شدن نارضایتی مردم به فریادی برای آزادی و آگاهی و رهایی از شر سلاطین و خاندان‌های ایلی مستبد و حق تعیین مدل حکومتی خود از تک حزبی و سلطنتی به ملی و دمکراتیک و اسلامی تا بحرین و عمان و یمن در خلیج فارس و تقدیم صدها شهید و مجروح و زندانی و اسیر همه و همه نشان از انفجار ملی و عقده گشایی ده‌ها دهه حاکمیت استبداد وابسته و ظلم و اجحاف و فساد سیاسی و اجتماعی و لاینحل ماندن مشکلات اقتصادی و نابرابری‌های اجتماعی و اهانت به مقدسات و بی‌توجهی به خواست مردم در این بخش از دنیای اسلام است که توسط رژِیم‌های مسلح دیکتاتوری و حاکمیت‌های پادگانی مورد حمایت غرب و امریکا صورت می‌پذیرفته است.

شاخصه‌های شفافی چون:
مسلمان بودن جغرافیایی این خیزش‌ها؛
خواست‌ها و آرمان‌های حق طلبانه آنان در برابر قوای شر استبدادی تک حزبی وابسته به غرب؛
ارائه مدل‌های حکومتی مردم سالارانه ملی و دینی در پرتو رای آنان در انتخابات سالم دمکراتیک؛
شکل‌گیری مولفه‌های قوی دینی و اخوت و همبستگی ملی برای یک اقدام عمومی از پایگاه مساجد و نماز جمعه‌ها با راهبری احزاب اسلامی و دینی و نخبگان ملی و مذهبی و مسلمان؛
خواست قلبی مردم برای حاکمیت رای اکثریت مردم و فرامین عدالت خواهانه کتاب خدا و سنت نبوی؛
بازگشت به عدالت و برابری و رفع ظلم و استبداد و مورد حمایت قرار گرفتن این امواج توسط ملت‌های آزاده مسلمان و جوامع دمکراتیک دنیا و ده‌ها فاکتور دیگر نشان از خیزش ملی معناگرا و اسلامی بودن جریان سنگین شکل‌گیری این مو ج بیداری در حال حاضر دارد که آینده‌ای روشن را فراروی ملت‌های به پا خواسته اسلامی نوید می‌دهد.
واقعیات ملموس و انکار ناپذیر یاد شده و نیز در نظرگرفتن مصلحت و عزت اسلامی برای ایجاد اتحاد دنیای اسلام در برابر غرب مهاجم و حمایت از منافع مسلمین در برابر استکبار جهانی و فراهم‌سازی مقدمه رهایی قدس شریف از چنگال یهود و صلیبیون اشغالگر و استقلال فلسطین و تکوین بلوک مقتدر بین‌الملل اسلامی در برابر استکبار ایجاب می‌کند که سازمان‌ها و نهادهای فرهنگی با برنامه‌ها و تمهیداتی که می‌اندیشند «نقشه راهی» را برای تحقق و ظهور آرمان‌های والای اسلامی و مردمی ملت‌های بپاخاسته در دراز مدت و پیوند راهبردی ملت‌های دربند دیکتاتور با این کشورهای تحول یافته فراهم آورند که می‌توان اهداف اولیه و فوری مورد نظر را به شرح ذیل ترسیم نمود:
1.حمایت مادی و معنو ی از پیروزی این خیزش‌ها؛
2. هماهنگی و ارتباط با نخبگان فرهنگی و سیاسی برای نگاهبانی و صیانت از رای مردم در انتخابات آتی آنان؛
3.ارائه مدل‌ها و تجارب موفق و قانون‌گذاریهای حقوقی و مدنی برای تضمین و حفظ این دستاوردها در آینده؛
4.برقراری و توسعه مناسبات فوری سیاسی و اقتصادی و فرهنگی با نظام‌های برآمده از این خاستگاه‌های اسلامی و رای مردم؛
5.کمک به تکوین و شکل‌گیری امت واحده بین‌الملل اسلامی برای اقتدار و سرافرازی ملت اسلام در برابر استکبارجهانی

تعریف اهداف و الگوها؛
1.تلاش برای تحقق اهداف و آرمان‌های ملی و اسلامی ملت‌های در بند برای فائق آمدن بر استبداد داخلی و استعمار خارجی به رهبری غرب؛
2.تلاش برای تحقق روند دمکراتیک و مردمی برگزاری انتخابات آزاد و سالم مردمی و کمک به ظهور و تحقق رای ملی مردم و احزاب اسلامی و مردمی با پیوند خوردن با متن مردم و نخبگان و احزاب و سازمان‌های راهبر؛
3.تماس با نخبگان سیاسی و فرهنگی و اقتصادی و احزاب و سازمان‌های مردمی و اسلامی مستقل برای راهبری و هدایت رای مردم برای انتخاب افراد و جریان‌های اصلح و مردمی ضد استکباری؛
4. تماس و برقراری ارتباطات رسمی دولتی و مردمی با نظام و دولتهای برآمده از رای مردم جهت بسترسازی و هدایت ظرفیت‌ها و استعدادهای ملی در جهت تحقق نظام و ارمانی منطبق بر رای و خاست مردم؛
5.قانونمندکردن روابط رسمی و توسعه آن و تشکیل بلوک‌های سیاسی و اقتصادی و جایگزین کردن توانایی‌ها و تکنولوژی‌های نظامی و اقتصادی و اجتماعی غرب با توان و تکنولوژِی و ظرفیت‌های رشد و توسعه دنیای اسلام.

بررسی پدیده بیداری در مصر و چشم اندازهای آتی آن
پدیده شگفت تغییر و تحولات سیاسی اخیر مصر در سطح خاورمیانه عربی و شمال آفریقا و جهان اسلام از اهمیت و درجه حساسیت فراوانی برای همه جریان‌های سیاسی بومی و منطقه‌ای و بین‌المللی و قدرت‌های برتر جهانی برخوردار می‌باشد.
بسیاری از تحلیلگران و کارشناسان مسائل سیاسی حوزه عربی بر این اعتقاد بودند که اگر در مصر با این درجه ازاهمیت و جایگاه و وزن سیاسی و اقتصادی و راهبردی عربی؛ جابجایی سریع قدرت صورت گیرد و نیروهای مردمی بر غول استبداد داخلی با سابقه چندین دهه حاکمیت فراز آید موج این دگرگونی و تغییرات بی‌درنگ به همه اندام و ساختار جهان عرب سرایت و معادله قدرت به سود مردم و برقراری دمکراسی و برآمدن حاکمیت‌های ملی و مردمی می‌آنجامد.
درستی این نظریه تا حدودی تبیین و محرز شده است و می‌رود که این تغییرات در دیگر کشورهای عربی با حاکمیت‌هایی به قدمت چندین دهه محقق و نقش آفرینی نماید.
تراکم مطالبات مردمی و احزاب و نیروهای اسلامی و ملی طی چندین دهه از عصر ناصر تا عهد مبارک و ظلم و فساد اداری و دور کردن متن مردم و احزاب مورد احترام آنها از هرم قدرت سیاسی و نیز سرکوب ندای آزادیخواهی و برابر طلبی مردم و احزاب و سازمان‌های اسلامی و دانشجویی و حرکت‌های روشنفکری و به زندان افکندن نیروهای اسلامی و عناصر دینی فرهیخته و مبارزین بومی و مذهبی و تقلب و تزویر در برگزاری انتخابات متعدد مجالس شورا و سنا و شوراهای شهری و محلی و ریاست جمهوری و امنیتی کردن فضای عمومی جامعه و اعطای امتیازات فراوان به لابی صهیونیزم و امریکا و ده‌ها فاکتور دیگر اجتماعی و اقتصادی منجر به موج سنگین تحولات و خواست‌های ملی اخیر برای انجام تغییرات ریشه‌ای و نیز بر قراری حاکمیت ملی و احترام به اسلام و مجازات عاملین سابق و برگرداندن بیت المال به تاراج رفته به خزانه ملی و انجام اقدامات حمایتی و کمک به اقشار محروم و فقیر و سرکوب شده است.

تعریف اهداف و الگوها
با توجه به عوامل یاد شده در بالا می‌توان آرمان‌ها و ایده‌های ملی و هدف‌های کلی نظام سیاسی آتی مصر را در خطوط کلی ذیل خلاصه و بازتعریف نمود:
1.تعدیل قانون اساسی به سود همه جریانات و گرایشات و سلایق ملی و اسلامی و اقوام و مذاهب وطوایف؛
2.برگزاری انتخابات آزاد مجالس شورا و سنا و ریاست جمهوری؛
3.رسیدگی فوری به عوامل سرکوب‌گر داخلی و مجازات عوامل اصلی و انحلال سازمان‌های چند لایه امنیتی ضد مردمی؛
4.تصفیه کامل نهاد دولت از عوامل وابسته سابق حزب حاکم و بر داشته‌شدن سایه ترس و وحشت و تهدید عوامل رژِیم گذشته از روند قانونی تحولات و تغییرات؛
5.کناره‌گیری ارتش از دخالت در امور سیاسی و مدنی برقراری نظم نوین سیاسی بدون دیکتاتور و عدم دخالت در روند مردمی انتخابات و ایفای وظیفه ملی خود در حفظ امنیت داخلی برای انجام انتخابات سالم مردمی؛
6.با تکیه و بازکاوی تجارب تلخ رژِیم سلطنتی گذشته و نیز اداره کشور بر کاریزمای استبدادی ناصر و نیز مدیریت خشن حزبی ملی‌گرایی وابسته سادات و عهد ننگین یکه‌تازی فردی و حزبی فرمالیستی غربی مبارک؛ ملت مصر با کمک نخبگان اسلامی و ملی و حقوقی و حقیقی خود می‌تواند و این توانایی و لیاقت و شایستگی را دارد که در بر پایی نظامی دمکراتیک و نوین با شاخصه‌ها و مولفه‌های اسلامی و مردمی و ملی و احترام به همه قومیت‌ها و مذاهب دیگر چونان ترکیه موفق عمل نماید.

پیش بینی سناریوها
1.دخالت و نفوذ عوامل سابق حزب حاکم در به نظم درآوردن و هدایت جریان انتخابات به سود عوامل و احزاب متمایل به خواست‌ها و علایق نظام سابق و دادن بخشی از امتیازات و پست‌های کلیدی به احزاب دیگر ملی و قومی و اسلامی در راستای چرخش قدرت با حفاظت و صیانت از منافع منطقه‌ای و بومی امریکا و اسرائیل.
2.موفقیت و پیروزی نسبی جریان اسلام‌گرایی به رهبری اخوان و هم پیمانان مذهبی آن و کسب اکثریت کرسی‌های مجالس و نیز معرفی نامزد ریاست جمهوری از رهگذر حزب سیاسی تازه تاسیس شده وابسته به اخوان و موفقیت نسبی در برقراری دمکراسی فراگیر و ملی مطمح نظر شارع اسلام در رقابت و یا شاید الگوپذیری از حزب رفاه و عدالت ترکیه و برقراری مناسبات مردمی و رسمی حمایتگر با فلسطین و کاستن از مناسبات سیاسی و اقتصادی با امریکا و اسرائیل و نزدیکتر شدن به کشورهای مستقل جنوب و غیر متعهدها.
3.موفقیت نسبی و بینابینی جریان‌های اسلام‌گرا و ملی‌گرا و چهرهای ذی‌نفوذ سیاسی مستقل ملی مصر در انتخابات مجالس و ریاست جمهوری و تقسیم قدرت بین دوجریان اصلی مدعی اسلامی و ملی معتدل و مستقلین همراه با داشتن گرایشات خردورزانه و تعامل با غرب و امریکا بطور مساوی و تشکیل دولت ائتلاف ملی و ایجاد رابطه متعادل با همه قدرت‌های جهانی و بلوک‌های مستقل از جمله ایران.

بررسی ظرفیتهای ضد استکباری، صهیونیستی، در مصر و نحوه تقویت آن
1. بدنه و ساختار سیاسی و اجتماعی مصر اسلامی و دینی است و در حافظه تاریخی خود قیام‌ها و انقلاب‌های فراوانی را از گذشته تاکنون برای برقراری حاکمیت‌های دینی و اسلامی داشته است؛
2.امریکا به‌رغم همه حمایت‌ها و کمک‌های مالی و نظامی و اقتصادی که از عهد سادات تاکنون به نظام مصر کرده است به علت خطاهای راهبردی و سابقه بد خود در منطقه و حمایت از اسرائیل و حمایت از سرکوب مردم توسط سادات و مبارک، مورد نفرت قاطبه مردم مصر بوده است و مرگ سادات توسط عناصر بنیادگرای جهاد اسلامی با انگیزه مخالفت با توافق سادات و اسرائیل و ضربه زدن به حیثیت سیاسی در میانجیگری امریکا در منطقه صو رت گرفته است؛
3. حمایت از جریان اسلام‌گرای معتدل مصر؛
4. حمایت از جریان سالم سیاسی ملی گرای مصر؛
5. حمایت از جریان آزاد و نوپای دمکراتیک و آزادیخواه خردورز و قانونمدار و جوانان شورانگیز هدایت‌گر موج مردمی انقلاب اخیر علیه استبداد و فساد در مصر.تاریخ انتشار در سایت: ۱۹ آبان ۱۳۹۰
منبع: / سایت / باشگاه اندیشه ۱۳۹۰/۷/۱۳
نقش ها
نویسنده : احمد درویش
عناوین
رسته: 1