جمعه ۱ تیر ۱۳۹۷
بر خط: 1406
Bashgah.net باشگاه اندیشه

بــاشگاه مـــن

2874 بازدید
دکترین نظامی در اسلام

بر اساس احساس وجود ارتباط منطقی و معنادار بین سیاست ها، راهبردها و داکترین نظامی یک جامعه با مبانی فکری و عقیدتی حاکم بر آن، فرضیه اصلی این نوشتار بر این محور قرار گرفته است که: اولاً، داکترین نظامی بر مبنای اندیشه نظامی وضع و تدوین می گردد و ثانیاً، جمهوری اسلامی ایران به عنوان نظامی برآمده از شرع مقدس اسلام و فقه مترقی تشیع که چهارچوب قانون اساسی و قوانین عادی آن را احکام نورانی کلام وحی شکل داده و مبنای همه تصمیمات و برنامه ها در وهله اول تطبیق آنها با شرع مقدس است، در مقام تدوین و ترسیم راهبرد و داکترین نظامی و دفاعی خود نمی تواند چهارچوب و قواعد نظری و عملی داکترین های نظامی بیرونی را مدنظر و آنها را مبنای حرکت و اقدام نظامی خود قرار دهد، بلکه می بایست با مراجعه به بنیان های فکری و نظام اندیشه ای خود به طراحی داکترین نظامی مطلوب خویش اقدام نماید. در همین راستا و در جهت درک هر چه بهتر موضوع، این نوشتار برآن است تا با طرح موضوع داکترین نظامی و شناختن ابعاد، زوایا و تعاریف آن و همچنین بررسی ارتباط آن با سایر مفاهیم، داکترین نظامی در اندیشه اسلامی را مورد مطالعه قرار دهد تا بتواند تصویر روشن تری از داکترین نظامی و دفاعی بدست آورد که مقدمه ای باشد برای طرح داکترین نظامی جمهوری اسلامی ایران.
فهرست مطالب کتاب به شرح زیر است:
● داکترین نظامی: چهارچوب مفهومی و بنیان نظری
● ارتباط نظری داکترین با مفاهیم هم سنخ
● اندیشه نظامی در اسلام
● نتیجه گیری: داکترین نظامی اسلام
تاریخ انتشار در سایت: ۲ بهمن ۱۳۸۹
فایل (های) پیوست
نقش ها
کاریکاتوریست : علی آجورلو
عناوین
رسته: 1