شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷
بر خط: 2359
Bashgah.net باشگاه اندیشه

بــاشگاه مـــن

2842 بازدید
در خانه ات‌ یهودی‌ و خارج‌ از خانه‌ انسان‌ باش

مقوله امنیت به عنوان یکی از اساسی ترین نیازهای بشری، از دیرباز تاکنون توجه دولت ها و ملت ها را به خود معطوف ساخته است. در تلقی های سنتی، وجود امنیت مترادف و مساوی فقدان تهدید نظامی بوده، اما امروزه با ورود به دوره مدرن و پسامدرن، تلقی سنتی از مقوله امنیت دچار چرخش هایی اساسی شده است. امنیت امروزه در معنای فقدان تهدید ابعادی همچون سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، زیست محیطی و... به خود گرفته و از جزمیات خشک مفاهیم سنتی تا حد زیادی رها شده است.
در این مقاله درصددیم تا به بررسی مقوله امنیت اجتماعی، به عنوان یکی از ابعاد امنیت در جامعه رژیم صهیونیستی با رویکردی جامعه شناختی بپردازیم. در این تلقی، امنیت به معنای وجود وفاق و انسجام اجتماعی در نظر گرفته شده که خود زمینه ساز شکل گیری پدیده «ملت» و «هویت ملی» به معنای واقعی آن و گذار از فرایندهای مربوط به ملت سازی است. بدیهی است که شکاف های اجتماعی – فرهنگی در شکل فعال و زنده خود همواره به عنوان یکی از موانع اصلی وفاق و انسجام اجتماعی عمل می کند و این مسئله طبعاً در روند شکل گیری هویت واحد و منسجم ملی اختلال ایجاد خواهد نمود.
این پژوهش ضمن بررسی جامعه رژیم صهیونیستی به عنوان مورد مطالعاتی، وضعیت خاص و منحصر به فرد این جامعه و شکاف های اجتماعی – فرهنگی عمده موجود در آن، که منجر به ایجاد بحران در راه شکل گیری هویت واحد ملی و فرایند ملت سازی شده را مورد بحث و واکاوی قرار داده است. نویسنده شکاف های اجتماعی – فرهنگی درونی جامعه رژیم صهیونیستی را تهدیدی اساسی برای مقوله امنیت اجتماعی و نهایتاً در سطح کلان تر امنیت ملی فرض نموده است. بخش نخست این مقاله تقدیم می گردد.
فهرست مطالب کتاب به شرح زیر است:
● رویکرد جامعه شناسانه به مقوله امنیت
● مهاجرتی‌ بودن‌ جامعه‌ رژیم صهیونیستی‌
● شکاف های‌ اجتماعی‌ در رژیم صهیونیستی
● شکاف‌ میان‌ اعراب‌ و یهودیان‌
● شکاف‌ میان‌ مذهبی‌ها و سکولارها
● شکاف‌ میان‌ اشکنازی ها و سفاردی ها
● شکاف‌ میان‌ چپی‌ها و راستی‌ها
تاریخ انتشار در سایت: ۶ بهمن ۱۳۸۹
فایل (های) پیوست
نقش ها
عناوین
رسته: 1