جمعه ۱ تیر ۱۳۹۷
بر خط: 1416
Bashgah.net باشگاه اندیشه

بــاشگاه مـــن

2968 بازدید
واقع گرایی و نظریه ریسمان

در حال حاضر نظریه‌ی ریسمان تنها نامزد مطمئن برای توصیف یکی‌شده‌ی نیروهای شناخته‌شده‌ی طبیعی است. این نوشتار تلاش دارد تا ثابت کند که تفاوت‌های ساختاری و روشیِ بنیادی که نظریه‌ی ریسمان را از دیگر نظریه‌های فیزیکی جدا می‌سازد، نتایج فلسفی مهمی دارند.
این نوشتار، با عطف توجه به پیامدهای بحث واقع‌گرایی در فلسفه‌ی علمی، مدعی آن است که هر دو قطب نزاع در متن نظریه‌ی ریسمان با مسائل جدیدی روبرو هستند. از یک سو، ادعای کم‌دادگی نظریه‌ی علمی به وسیله‌ی داده‌های تجربی موجود که عنصر محوری تجربه‌گرایی است، بخش اعظم پذیرفتنی خود را از دست داده است. از سوی دیگر، تجزیه‌ی هر مفهوم بامعنا از شیء وجودشناختی خارجی مبنای روایت‌های متعارَف از واقع‌گرایی علمی را از میان می‌برد. به نظر می‌رسد نظریه‌ی ریسمان موضع میانه‌ای را نشان می‌دهد که با واقع‌گرایی ساختاری که بر اصل نوظهوری موسوم به اصل یکتایی نظری مبتنی است، شباهت دارد.
فهرست مطالب کتاب به شرح زیر است:
1- مقدمه
2- نظریه‌ی ریسمان
3- واقع‌گرایی علمی در برابر تجربه‌گرایی
4- پیچیدگی نظری در برابر تجربه‌گرایی
5- کم دادگی علمی
5-1- تنوع دیدگاه‌ها
5-2- کم دادگی علمی
5-3- محدودیت‌های کم دادگی علمی در نظریه‌ی ریسمان
5-4- یکتایی نظری
6- دوگانگی در برابر وجودشناسی
6-1- وجودشناسی و فیزیک کوانتومی
6-2- وجودشناسی و دوگانگی‌های ریسمان
6-3- مرگ وجودشناسی
7- واقع‌گرایی ساختار منسجمتاریخ انتشار در سایت: ۱۴ بهمن ۱۳۸۹
فایل (های) پیوست
نقش ها
نویسنده : ریچارد دیوید
عناوین
رسته: 1