دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷
بر خط: 2402
Bashgah.net باشگاه اندیشه

بــاشگاه مـــن

12264 بازدید
از باب تا بهاء

استعمارگران غرب از قدیم الایام از اتحاد مسلمین ترس داشتند و در این جهت اعمال ضد اسلامی و تفرقه افکن بسیاری را به انجام رساندند. نمونه ای از این اعمال ایجاد مسلک های وهاببیت و بابیت، بهائیت و قادیانی است. وهابیت را برای اهل سنت و بابیت و بهائیت را در مقابل شیعیان قرار دادند.
این کتاب در ابتدا به تاریخ شیخیه، جریان راه اندازی فرقه بابیت، عوامل و محرکین اصلی ایجاد این فرقه، شرح کنگره بدشت و همچنین تحلیلی کوتاه از خدمات زرین تاج برغانی (طاهره قره العین) به بابیت و علی محمد باب و یاران او می پردازد. سپس نگاهی دارد به وقایع و جریانات بعد از اعدام علی محمد باب و ایجاد فرقه بهائیت توسط میرزا حسینعلی نوری که بهائیان او را بهاالله می نامند و بیشتر بابیان در جهان نیز پیرو این فرقه هستند.
فهرست مطالب کتاب به شرح زیر است:
بخش اول: نگرشی کوتاه بر تاریخ شکل گیری و فعالیت بابیت
فصل اول: شیخیه
1- شیخ احمد احسایی
2- سید کاظم رشتی
3- آرا و عقاید شیخیه
فصل دوم: سید علی محمد باب
1- سید علی محمد شیرازی کیست؟
2- بابیت توطئه استعمار
3- باب، بازیچه دست بیگانگان
فصل سوم: نگاهی کوتاه بر انجمن بدشت و خدمات طاهره قره العین به باب
1- قره العین کیست؟
2- خدمات قره العین به باب
3- خطابه قره العین در کنگره بدشت
فصل چهارم: خاتمه
بخش دوم: تاریخ بهائیت و تحلیلی کوتاه بر عقاید و افکار
فصل اول: آشنایی با میرزا حسینعلی نوری
فصل دوم: حسینعلی نوری بعد از مرگ باب
فصل سوم: بهائیت پس از بهاءالله
فصل چهارم: آیین ها و باورهای بهائیان
فصل پنجم: توابین از بهائیت
تاریخ انتشار در سایت: ۲۶ بهمن ۱۳۸۹
فایل (های) پیوست
نقش ها
نویسنده : میرحمید موسوی
عناوین
رسته: 1