دوشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۷
بر خط: 1865
Bashgah.net باشگاه اندیشه

بــاشگاه مـــن

718 بازدید
فدایی مهربانی سیاست را معنا می کند

مهدی فدایی مهربانی در «چه باشد آنچه خوانندش سیاست؟» معنای سیاست را بیان می کند.

به گزارش باشگاه اندیشه، نشر فلات کتاب «چه باشد آنچه خوانندش سیاست؟» به قلم مهدی فدایی
مهربانی را به بازار کتاب عرضه کرد.
مفهوم سیاست در عصر جدید خود را به ما رنگ به رنگ و بی قید نشان داده است. مطابق همین سنت،
کتاب های موجود «مبانی علم سیاست» به مفهوم سیاست از منظر مبانی و بنیادهای آن نمی نگرد. بدین
ترتیب، نخستین پرسش برای یک محقق سیاست این است که آنچه «سیاست» خوانده می شود چیست؟
این پرسش که ما آن را «پرسش از معنای سیاست» می خوانیم، خود ذهن آدمی را متوجه مسئله ای
دیگر می کند؛ چرا این پرسش را چنین مطرح می کنیم؟ چرا نمی گوییم «سیاست چیست؟». مهدی فدایی
مهربانی (دکترای علوم سیاسی دانشگاه تهران) در کتاب «چه باشد آنچه خوانندش سیاست؟»، ضمن
تشریحِ چرایی طرح پرسش از سیاست، در پی کاوش در مبانی و بنیادهای مفهوم سیاست طی تاریخ تأمل
در باب این مفهوم است و آن را در سه دفتر چیستی، چرایی و چگونگی سیاست بررسی کرده است.
کتاب «چه باشد آنچه خوانندش سیاست؟» در قطع رقعی در 576 صفحه به قیمت 295000 ریال در
دسترس علاقه مندان به مباحث علم سیاست قرار گرفته است.

تاریخ انتشار در سایت: ۱ بهمن ۱۳۹۴
عناوین
رسته: 0