پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷
بر خط: 3601
Bashgah.net باشگاه اندیشه

بــاشگاه مـــن

931 بازدید
روش تحقیق در علوم فطری

پیش کرسی نظریه پردازی «روش تحقیق در علوم فطری و نقد دیدگاه های رایج» برگزار می شود.


به گزارش باشگاه اندیشه، گروه فلسفه موسسه پژوهشی و آموزشی امام خمینی با همکاری دبیرخانه کرسی ها پیش کرسی نظریه پردازی «روش تحقیق در علوم فطری و نقد دیدگاه های رایج» را برگزار می کند.

در این جلسه، احمد ابوترابی دیدگاه خود را در حضور ناقدان: محمدحسن قدردان قرآملکی، پارعلی کرد فیروزجایی و عسکری سلیمانی امیری و داوران: محمد محمدرضایی، رضا برنجکار و محمدمهدی گرجیان مطرح خواهد کرد.

سالن اندیشه موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) در طبقه 4 شنبه 25 اردیبهشت 1395 از ساعت 18 میزبان شرکت کنندگان در پیش کرسی نظریه پردازی «روش تحقیق در علوم فطری و نقد دیدگاه های رایج» خواهد بود.با انتخاب لینک کانال تلگرام در قسمت «صفحه اینترنتی مرتبط» به ما ملحق شوید.

تاریخ انتشار در سایت: ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۵
صفحه اینترنتی مرتبط
عناوین
رسته: 0