دوشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۷
بر خط: 2224
Bashgah.net باشگاه اندیشه

بــاشگاه مـــن

930 بازدید
نیست به جز راه عشق، زیر سپهر کبود

عهد جوانی گذشت، در غم بود و نبود
نوبت پیری رسید، صد غم دیگر فزود
کارکنان سپهر، بر سر دعوی شدند
آنچه بدادند دیر، باز گرفتند زود
حاصل ما از جهان نیست به جز درد و غم
هیچ ندانم چراست این همه رشک حسود
نیست عجب گر شدیم شهره به زرق و ریا
پرده تزویر ما، سد سکندر نبود
نام جنون را به خود داد بهائی قرار
نیست به جز راه عشق، زیر سپهر کبود

تاریخ انتشار در سایت: ۲۷ تیر ۱۳۹۵
صفحه اینترنتی مرتبط
نقش ها
رسته: 0