پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷
بر خط: 2844
Bashgah.net باشگاه اندیشه

بــاشگاه مـــن

574 بازدید
فراخوان طرح «اعتلا و ساماندهی علوم انسانی»

فراخوان طرح «اعتلا و ساماندهی علوم انسانی معطوف به پیشرفت کشور» منتشر شد.


به گزارش باشگاه اندیشه، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با دعوت از استادان، صاحب نظران و پژوهشگران حوزه علوم انسانی برای مشارکت در اجرای طرح «اعتلا و ساماندهی علوم انسانی معطوف به پیشرفت کشور» فراخوان داد.

فهرست مسائل و عناوین کارگروه های طرح جامع اعتلای علوم انسانی:

الف) کارگروه مبانی علوم انسانی

1. علوم انسانی و مهارت عملی
2. علم و اداره جامعه
3. علوم انسانی و تکنیک
4. علوم انسانی و پیشرفت
5. علوم انسانی و قدرت

ب) کارگروه تاریخ علوم انسانی

1. فقدان مهارت دانش آموختگان علوم انسانی و بحران بیکاری آن (حوزه های مرتبط: نظام آموزشی و پژوهشی و نظام مدیریتی، برنامه ریزی های توسعه ای و اخلاق حرفه ای اصحاب علوم انسانی)
2. فاصله زیاد بیان پژوهش و نهادهای اجرایی در ایران (حوزه های مرتبط: نظام آموزش و پرورش علوم انسانی، نظام مدیریتی و برنامه ریزی ها)
3. نسبت علوم انسانی با تکنیک (فناوری) و صنعت و تجارت (حوزه های مرتبط: برنامه ریزی های توسعه ای و فرهنگ)
4. نسبت علوم انسانی و جامعه (سهم بخش عمومی، غیردولتی و خصوصی جامعه شامل قسمت های مردم نهاد و خیریه ای، سازمان های غیردولتی، نهادهای عمومی و بخش خصوصی در گسترش علوم انسانی: حوزه های مرتبط: برنامه ریزی های توسعه ای و فرهنگ)
5. نسبت علوم انسانی و پیشرفت و توسعه کشور (حوزه های مرتبط: برنامه ریزی های توسعه ای)
6. نسبت علوم انسانی جدید با قدرت ملی و بین المللی

ج) کارگروه کاربست علوم انسانی

1.نسبت بین مهارت و تحصیل از یک طرف و اشتغال دانش آموختگان علوم انسانی از طرف دیگر (حوزه های مرتبط: نظام آموزشی و پژوهشی و نظام مدیریتی، برنامه ریزی های توسعه ای و اخلاق حرفه ای اصحاب علوم انسانی)
2. نسبت بین پژوهش و نهادهای اجرایی (حوزه های مرتبط: نظام آموزش و پرورش علوم انسانی، نظام مدیریتی و برنامه ریزی ها)
3. نسبت علوم انسانی با تکنیک (فناوری) و صنعت و تجارت (حوزه های مرتبط: برنامه ریزی های توسعه ای و فرهنگ)
4. سهم بخش عمومی، غیردولتی و خصوصی جامعه شامل قسمت های مردم نهاد وخیریه ای، سازمان های غیردولتی، نهادهای عمومی و بخش خصوصی در گسترش علوم انسانی (حوزه های مرتبط: برنامه ریزی های توسعه ای و فرهنگ)
5. نسبت علوم انسانی با پیشرفت و توسعه کشور (حوزه های مرتبط: برنامه ریزی های توسعه ای)
6. نسبت علوم انسانی با قدرت ملی و بین المللی (حوزه های مرتبط: برنامه ریزی های توسعه ای و فرهنگ)

چکیده طرح در قالب 600 تا 1000 کلمه همراه سوابق علمی مرتبط، حداکثر تا پایان اردیبهشت سال 1396 به رایانامه زیر ارسال گردد:
etela@ihcs.irبا انتخاب لینک کانال تلگرام در قسمت «صفحه اینترنتی مرتبط» به ما ملحق شوید.

تاریخ انتشار در سایت: ۵ اردیبهشت ۱۳۹۶
صفحه اینترنتی مرتبط
رسته: 3