آیا فلسفه، دیگر به کار نمی‌آید؟ / ویدئو

سوفسطائیان می‌گفتند فلسفه به کار نمی‌آید!