تهران بر پرده نقره‌ای

جای فیلمی‌ خالی است که تصویری قابل پذیرش از تهران را پیش چشم تماشاگر بگستراند.

چیستی فرهنگ و مطالعات فرهنگی

در نگاه برخی متفکران، دایره تعریف فرهنگ بسیار گسترده است.

نقد، ستیز، ستایش

نقد، به معنی سره و ناسره کردن، محک زدن و مظنه کردن و سرانجام داوری است.

عنصر زمان در ادبیات غرب

اهمیت زمان در ادبیات غیر قابل اغماض است.

دوران هنر پست‌مدرن

با پیدایش هنر نوین تحولی خاص در سبک و شیوه هنرمندان بوجود آمد.

هنر در غرب جدید

در جریان رنسانس ناگهان جریانی ظهور کرد که می‌توان آن را ادبیات غیردینی خواند.

دانشنامه فرهنگ و هنر