نویسنده: احسان شاه قاسمی

نظام آموزشی

نظام آموزشی نخبه کوب

نظام آموزشی ما به اشتباه، می خواهد همه را راضی نگاه دارد.