ادبیات غرب

هنر غرب به ساخته‌های هنری گفته می‌شود که در کشورهای اروپایی و شمال آمریکا آفریده شده و از سوی این کشورها پذیرفته شده است.
آغاز بررسی این هنر با بررسی دربارهٔ هنر خاورمیانه باستانی، مصر باستان و هنر دوران برنز یونانی در پیرامون دریای اژه که تا هزاره سوم پیش از میلاد می‌رسد، شکل می‌گیرد. بهر حال شکل‌های موازی از این هنرها در اروپا نیز دیده می‌شود. الگوهای پایداری از توسعه هنری در اروپا زمانی روشن می‌گردد که هنر یونان باستان، از سوی روم در زمانی که بیشتر اروپا و شمال آفریقا را در اختیار داشت، پذیرفته شده و به سراسر اروپا منتقل می‌شود.
تاثیر هنر دوران کلاسیک در دو هزاره بعدی نوسان داشته است. تأثیر بزرگ دیگر هنر غرب از دین مسیحیت می‌باشد. ادبیات از مهم‌ترین این حوزه‎‌هاست.