اقتصاد فرهنگ

اقتصاد فرهنگ تحول سریعی را از زمان طرح آن در آغاز قرن بیستم طی كرده است. در طول این سال‌ها، مصادیق اقتصاد فرهنگ گاه پدیده‌های فرهنگی مانند هنر و موسیقی دانسته شده است كه سابقه آنها به پیش از قرن ۲۰ باز می‌گردد و گاه سرگرمی‌های گوناگون، رادیو، تلویزیون، رسانه‌ها و هم اكنون اینترنت و بازی‌های رایانه‌ای و بسیاری از موارد دیگر جزو مصادیق اقتصاد فرهنگ دانسته شده اند.