صوت

صوت‌های موضوع تحریم اقتصادی را اینجا می‌توانید دریافت کنید!

اقتصاد سیاسی بودجه و تحریم در سال 1398

فایل صوتی سخنرانی «فرشاد مومنی، حسین راغفر و احسان سلطانی»
دانلود برنامه پخش پادکست
“Read More”