فرهنگ نقد

فرهنگ نقد به گونه ای از ارزشها- باورها و معانی سازنده و حاکم بر ” رفتارهای ارزیابانه ” گروه یا فرد خاص در هنگام تفکیک سره از نا سره درست از نادرست – زیبا از زشت – خوب از بد و کمال از نقصان امری مادی یا معنوی متعلق به خود یا دیگری گفته می شود. فرهنگ نقد چیزی است که معنای نقد به منزله نوعی کنش را در واقعیت تجربی آن در میان گروهی خاص تحقق می بخشد و روشهای – موقعیتها – زبان و ابزارهای نقد را تعیین و تعریف می کند . فرهنگ نقد در ” متن اجتماعی ” خاص شکل می گیرد و تحول می یابد.و متاثر از شرایط سیاسی – اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی مختلف تغییر میکند. فرهنگ نقد نه تنها از جامعه ای به جامعه دیگر بلکه از گروهی به گروه دیگر متناسب با نوع ” متغیرهای اجتماعی ” مانند جنس – سن و شغل تفاوت می کند . از این رو بهتر است وقتی از ” واقعیت تجربی ” نقد سخن می گوییم از ” فرهنگهای نقد ” استفاده می شودو ” فرهنگ نقد ” در شکل واحد را صرفا به منزله نوعی ” مفهوم تحلیلی ” به کار ببریم . فرهنگ نقد نه تنها شامل گروههای حرفه ای منتقدان در هنر – فلسفه و علوم بلکع شامل تمام گروههای انسانی می شود زیرا ” رفتارهای ارزیابانه ” محدود به گروه خاصی نیست.