شکاف نسلی

شکاف، تضاد، گسست نسلی را نتیجۀ تحولات سریع اجتماعی دانسته‌اند که از میان گسترش آموزه‌های مدرن و تغییرات شتابان جوامع در حال توسعه از جمله ایران- این جوامع را مستعد بروز پدیده‌هایی همچون شکاف بین نسلی می‌کند .
در ادبیات اجتماعی و تاریخی مربوط به ایران، از جامعه ایران به عنوان جامعه‌ای که در گذار تاریخی خود مواجه با حوادث و مشکلات اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی است تعبیر شده است. کودتا، انقلاب، شورش، جنبش‌های اجتماعی، اعتصاب، مهاجرت داخلی و خارجی، بحران‌های اجتماعی، تعارض در حوزۀ قدرت و تحولات فرهنگی هر کدام در مراحلی از تاریخ تحولات ایران ثبت شده است.