گزارشگران مهارشده

موفقیت و وجهه جهانى آمریکا در گرو نوع بازتاب گزارشات در رسانه‌هاى گروهى است.

ادبیات الکترونیک؛ یک ژانر ادبی جدید

آیا ژانر تازه‌ای که بتوان آن را «ادبیاتِ الکترونیک» نامید در راه است؟

خلاقیت و روابط عمومی

روابط عمومی‌ها به عنوان حلقه ارتباطی سازمانها با جامعه نقش بسیار مهمی دارند.

شایعه؛ یاری‌گر جنگ روانی

شایعه یک داستان یا خبری است که اصولا از واقعیت به دور است.

حقوق فرهنگی؛ حقوق بشر

فهوم حقوق بشر که وجه اشتراک انسان هاست زائیده فرهنگ خاص آنها است.

حقوق شهروندی و زندان

عمر زندان را به اندازه‌ی عمر بشر دانسته‌اند.