نویسنده: حامد حری

فرهنگ در متافیزیک هگلی چگونه قوام می یابد؟

فرهنگ در متافیزیک هگلی چگونه قوام می یابد؟‌ (2)

نظام فلسفی هگل، چونان جزء اخیر پازل معرفت متافیزیکی انسان غربی ظاهر می‌شود.

فرهنگ و هگل

فرهنگ در متافیزیک هگلی چگونه قوام می یابد؟

بنیاد فرهنگ برای هگل آگاهی‌‌ای است که به صورت دوره‌‌های تاریخی قوام می‌‌یابد و خویش را می‌‌یابد.