نویسنده: کیوان خسروی

شهر تهران

تهران؛ قربانی سرمایه‌داری

چگونه سرمایه‌داری حاکم بر شهر، حق شهروندان را پایمال می‌کند؟