نویسنده: سیدمحمدرضا دادگستر

فساد سیاسی

سیاست؛ گمشده‌ای در ماجرای مبارزه با فساد

فساد سیاسی به درستی کانون اصلی نگرانی در دموکراسی‌های عصر حاضر است.