نویسنده: مریم فتاحی منش

افول امریکا

داستان یک فروپاشی

هژمونی آمریکا دچار تضاد‌های بنیادینی شده و به پایان راه خود نزدیک است.

نظام بین الملل

چند سناریو درباره آینده جهان

برخی از نظریه پردازان معتقدند که امکان تغییر نظام بین‌الملل وجود دارد.

برنی سندرز

حضور چپ ها در ساختار سیاسی امریکا

طی یک دهه اخیر سیاستمدارانی با ایده‌های چپ در بخش‌های مختلف امریکا ظهور کرده اند.

چپ گرایی در امریکا

چرا جوانان امریکایی به چپ‌ها علاقه دارند؟

بسیاری از جامعه دانشگاهی آمریکا علاقه به مرور دوباره اثار مارکس دارند.

برنی سندرز

چپ‌گرایان در امریکا چه می‌خواهند؟

جریان چپ در آمریکا زنده است هر چند توانایی مقابله با صاحبان قدرت و ثروت را ندارد.