نویسنده: محمدمهدی حاجی سلطانی

روزهای سخت رسانه چاپی

جمعیت بسیار کمی ‌در کشور مشغول به خواندن روزنامه هستند.

کارورزان رسانه

کارورزان رسانه کیستند و چه می‌کنند؟

فرد موفق‌تر در رسانه آن کسی ست که تاثیر بیشتری در جامعه بگذارد.