نویسنده: مهدی مطلق

مجله تایم

تحلیل یا تحمیل؟ تایم چه چیزی را نادیده می‌گیرد؟

تایم، به طرزی مبتدیانه، علت دشمنی ایران با آمریکا را، به مسئله‌ای روانشناسانه تغییر داده است.