نویسنده: سیدمهدی ناظمی

معنای انسان و تصرف در طبیعت

توجه به طبیعت، تا چه رسد تحول در طبیعت و تصرف در آن، در نظر اهل عرفان در کمترین حد است.