نویسنده: سیدمهدی ناظمی

مولانا

منشائیت نفس و پرسش اساسی فلسفه

یکی از ممیزه‌های مهم متافیزیک در دوره اسلامی توجه به آموزه «محوریت نفس» است.

تفکر و حس

تفکر و حس

مولوی سخن از تفاوتهای ادراکی و نسبت آنها با تفاوت در نوع تفکر دارد.

معنای انسان

طریق دوری در معرفی انسان

مولوی و هیدگر انسان را دارای معانی متعدد می‌بینند ولی فقط یک معنای آن را حقیقی می‌خوانند.

معنای انسان و تصرف در طبیعت

توجه به طبیعت، تا چه رسد تحول در طبیعت و تصرف در آن، در نظر اهل عرفان در کمترین حد است.