نویسنده: مهدی کاشفی فرد

ارتباطات بحران

ارتباطات بحران چگونه به یاری ما می‌آید؟

تزریق آرامش و اطلاع‌دهی، دو کارکرد اصلی رسانه در مواقع بحرانی است.

جدایی به میزان شش درجه

هشتاد سال پیش، نویسنده‌ای مجارستانی نظریه شش درجه جدایی را مطرح کرد.

قلدری؛ لشگرکشی‌های مجازی

قلدری سایبری در حال تبدیل شدن به مشکلی جهانی است.