نویسنده: رضا کاظمی

فلسفه علم مدرن

علم مدرن چه مولفه‌هایی دارد؟

معانی علم در دوره‌های تمدنی مختلف، تفاوت‌های بنیادینی دارد.

تکنولوژی، تحت تعقیب فیلسوفان

داوری‌های انجام شده در باب ماهیت تکنولوژی و آثار آن، چقدر گسترده است؟