نویسنده: رضا کاظمی

تکنولوژی، تحت تعقیب فیلسوفان

داوری‌های انجام شده در باب ماهیت تکنولوژی و آثار آن، چقدر گسترده است؟