نویسنده: سعید ممتاز

دادگاه نورنبرگ

در خدمت و خیانت جنگ

جنگ جهانی دوم چگونه به پیشرفت علم حقوق کمک کرد؟

تفکیک قوا

مهار قدرت

داستان نظریه‌ی تفکیک قوا چگونه آغاز شد و به کجا رسید؟

قانون اساسی

یک گزارش از ایران و کانادا

قانون اساسی باید منطبق با بحران‌ها در روابط انسانی تفسیر شود.

قانون و دموکراسی

ایستایی، مانع ثبات سیاسی است

ایجاد انعطاف و ابزار تغییر برای ادامه حیات حکومت‌ها الزامی است.

رییس جمهور

رئیس‌جمهورها هم می‌توانند دیکتاتور ‌شوند

در نظام ریاستی، تمام قدرت اجرایی بدون هیچ مسئولیت سیاسی در دستان رئیس‌جمهور می‌افتد.

دموکراسی

انتخابات، دموکراسی نیست

مفهوم دموکراسی همچون هر مفهوم تاریخی دیگری دچار دگرگونی‌های زیادی شده است.