نویسنده: سعید ممتاز

چرا مامورم و معذور فاجعه می‌آفریند؟

چگونه «مأمورم و معذور» فاجعه می‌آفریند؟

اگر هرکس بخواهد به هر قانونی که برایش نوشته شده است تن دهد چه ابتذالی رخ خواهد داد؟