نویسنده: سعید ممتاز

رییس جمهور

رئیس‌جمهورها هم می‌توانند دیکتاتور ‌شوند

در نظام ریاستی، تمام قدرت اجرایی بدون هیچ مسئولیت سیاسی در دستان رئیس‌جمهور می‌افتد.

دموکراسی

انتخابات، دموکراسی نیست

مفهوم دموکراسی همچون هر مفهوم تاریخی دیگری دچار دگرگونی‌های زیادی شده است.

چرا مامورم و معذور فاجعه می‌آفریند؟

چگونه «مأمورم و معذور» فاجعه می‌آفریند؟

اگر هرکس بخواهد به هر قانونی که برایش نوشته شده است تن دهد چه ابتذالی رخ خواهد داد؟