مفهوم بدن در اندیشه فلسفی مرلوپونتی

این دو انگاری با این باور همراه است که ذهن نوعی برتری و چیرگی نسبت به بدن دارد.

نسخه فرهنگی امنیت ملی

مواجهه با تهدیدات فرهنگی مستلزم تغییر ساختار نظام امنیت ملی است.

جرم و راه های پیشگیری از آن

بزهکاری به دگرگونی اجتماعی بستگی دارد و گاه پیامدهایی مناسب برای تحولات اجتماعی دارد.

عدالت و امنیت

هیچ چیزی مانند عدالت نمی‌تواند دولت‌ها را محافظت کند.

تحلیل ارتباطی نقش رسانه‌ها در جنگ خلیج فارس

هال می‌گوید رسانه‌های گروهی برای حفظ سلطه قدرتمندان عمل می‌کنند.

رشاء و ارتشاء در حقوق ایران

شاید بتوان دو جرم «رشا» و «ارتشاء» از قدیمی ترین جرایم تاریخ کیفری بشر دانست.