شایعه؛ یاری‌گر جنگ روانی

شایعه یک داستان یا خبری است که اصولا از واقعیت به دور است.

حقوق فرهنگی؛ حقوق بشر

فهوم حقوق بشر که وجه اشتراک انسان هاست زائیده فرهنگ خاص آنها است.

حقوق شهروندی و زندان

عمر زندان را به اندازه‌ی عمر بشر دانسته‌اند.

زمزمه‌هایتان را به خاطر بسپارید!

سازمان سیا وارد بازار پرمنفعت نظارت بر شبکه‌های اجتماعی شده است.

ده ارباب رسانه‌های امریکا

در سال 1983، بن باگدیکیان کتابی با عنوان انحصار رسانه‌ای منتشر کرد.

وقتی با نگاه ویگی تاریخ علم را می بینیم

مورخان علم را می توان به پیوسته‌گرا و گسسته‎‌گرای انقلاب علمی تقسیم کرد.