لمپنیسم متجددانه

اصلی‌ترین و عینی‌ترین محمل تجلی «لمپنسم اشرافی ایرانی» در شهرهاست.

دیپلماسی فطرت

به وجود آمدن رویکردی بدین شکل، تحولی اساسی در دستگاه دیپلماسی ما ایجاد خواهد کرد.

تکنولوژی در جامعه فراصنعتی

اصطلاح «جامعه فراصنعتی» به سرعت وارد ادبیات جامعه‌شناسی شده است.

سیر تحول گفتمانی غرب ستیزی تا استکبار ستیزی

فراگفتمان امام خمینی، تمامی گفتمان‌های ضدغرب و آمریکاستیز دهه 50 را در خود حل کرد.

ولایت فقیه و حل معضلات نظام

اصل 110 قانون اساسى، وظایف و اختیارات ولى‌فقیه را احصا نموده است.

انرژی هسته ای گزینه ای مناسب برای تامین انرژی جهان

کشورها نمی‌توانند برای تامین انرژی خود تنها به سوختهای فسیلی اتکا کنند.