فیلسوفان هیتلر

فیلسوفان هیتلر، جذاب اما فاشیستی

مگر فاشیسم غیر از این خشم بر تفکر و فیلسوف به دلیل تفکر و وجه اجتماعی و سیاسی آن است؟

ایمانوئل کانت

تحلیل نظام عواطف به یاری کانت

کانت سعی دارد منطق احساس را بیابد.

فروید

نهاد، خود و فراخود از منظر فروید

در یک ویدئوی کوتاه ببینیم که منظور فروید از نهاد، خود و فراخود چه بوده است.

معنای انسان

طریق دوری در معرفی انسان

مولوی و هیدگر انسان را دارای معانی متعدد می‌بینند ولی فقط یک معنای آن را حقیقی می‌خوانند.

سفسطه

چگونه در بحث، حقه‌های دیگران را کشف کنیم؟

بسیاری از مردم در بحثها از حقه‌هایی استفاده می‌کنند که در واقع استدلال نیستند.

معنای انسان و تصرف در طبیعت

توجه به طبیعت، تا چه رسد تحول در طبیعت و تصرف در آن، در نظر اهل عرفان در کمترین حد است.