نویسنده: احمدرضا معتمدی

واقعیت و سینما

روایت واقعیت در سینما؛ گفتگو با دکتر احمدرضا معتمدی

فیلم، رسانه‌ای است معطوف به جهان خارجی و واقعیت عینی، و نه یک جریان ذهنی.