نویسنده: علی رحمانی

خیزش سیاه پوستان در رسانه

خیزش سیاه پوستان در رسانه

رسانه‌های امریکایی چه واکنشی در برابر اعتراضات امریکا نشان دادند؟

جنبش دانشجویی

مطالبه اصلی جنبش دانشجویی، عدالتخواهی است. گفتگو با دکتر علی اصغر قاسمی سیانی

گفتمانی که در حال مسلط شدن است گفتمان عدالت‌خواهی است.

بیژن عبدالکریمی

مدرنیسم در خدمت جنگ‌افروزی؛ گفتگو با دکتر بیژن عبدالکریمی

برخلاف رای پوپر من معتقدم که خشونت‌طلبی در ذاتِ تفکر مدرن نهفته است.

تاریخ نگاری ناسیونالیستی

تاریخ نگاری به روش ناسیونالیست ها

هواداری از ایران نزد پیروان این تفکر بوی مخالفت با اسلام را به خود گرفت.