نویسنده: احسان عزیزی

علوم اجتماعی چه جایگاهی در وضعیت کنونی جهان دارد؟

علوم اجتماعی چه جایگاهی در وضعیت کنونی جهان دارد؟

«وضعیت کرونایی» مبیِّن چالش‌های وجودی انسان معاصر است.

اینترنت و سرمایه داری

از مگامال تا آمازون

چگونه اینترنت در خدمت سرمایه است؟