نویسنده: سیدحسین نصر

هنر در غرب جدید

در جریان رنسانس ناگهان جریانی ظهور کرد که می‌توان آن را ادبیات غیردینی خواند.