نویسنده: جواد صبوری کزج

ویروس، فرهنگ و ارتباطات

ویروس، فرهنگ و ارتباطات

با فراگیری کرونا، تحولات بنیادینی در حوزه ارتباطات انسانی به‌وجود آمد.

پیاده روی اربعین

پیاده روی اربعین؛ یک تقابل بزرگ

جنبش پیاده‌روی اربعین در برابر پدیده جهان‌گستری سکولار غربی است.