نویسنده: مصباح خندان

آگوستین های احیا شده به ‌روایت هانا آرنت

آگوستین های احیا شده به ‌روایت هانا آرنت

آیا تفکر مدرن اروپایی تمایزی ماهوی و جوهری با تفکر مسیحیِ قرون وسطی یافته‌است؟ آیا نسبت فلسفه‌ی سه سده‌ی اخیر با فلسفه‌ی یونان و قرون وسطی، چیزی بیش از شباهتی خانوادگی است؟