نویسنده: رضا کاظمی

چرا افلاطون به شعر می‌تازد؟

مسأله‌ی افلاطون بر سر این است که شعر، منشأ و معیار معرفت نیست.

فلسفه علم مدرن

علم مدرن چه مولفه‌هایی دارد؟

معانی علم در دوره‌های تمدنی مختلف، تفاوت‌های بنیادینی دارد.

تکنولوژی، تحت تعقیب فیلسوفان

داوری‌های انجام شده در باب ماهیت تکنولوژی و آثار آن، چقدر گسترده است؟