نویسنده: زهرا شعبان شمیرانی

مطالعات مصرف

چرا مطالعات مصرف مهم است؟

در شیوه تولید سرمایه‌داری، بازار نقش اصلی و عمده را ایفا می‌کند.

ژان ژاک روسو

همه ما که به فرهنگ می‌اندیشیم مدیون روسو هستیم

با ظهور روسو و تأثیرش بر متفکران زمان خود، تمدن و فرهنگ در کانون توجه قرار گرفت.

نقد ایدئولوژیک

در دفاع از نقد و فهم ایدئولوژیک

بی‌توجهی به «سنت» چنان که گادامر آن را به تفسیر کشیده است، ممکن نیست.

ایمانوئل کانت

تحلیل نظام عواطف به یاری کانت

کانت سعی دارد منطق احساس را بیابد.

علوم انسانی و سینما

چرا عالمان علوم انسانی باید سینما را مطالعه و نقد کنند؟

سینما ساحت عمل است و مرز روشنی با فلسفه و علوم انسانی دارد.