آتئیسم

خداناباوری، بی‌خدایی یا آتئیسم، در گسترده‌ترین معنا، فقدان باور به وجود خدا است. خداناباوری در معنایی کم تر گسترده، رد کردن این اعتقاد است که خدایی وجود دارد. در معنایی حتی محدودتر، خداناباوری، به‌طور مشخص، این موضع است که هیچ خدایی وجود ندارد. خداناباوری، در تقابل با خداباوری است که در کلی‌ترین شکل، این اعتقاد است که حداقل یک خدا وجود دارد.