روانشناسی کودک

روانشناسی کودک یکی از مهم‌ترین بخش های روانشناسی رشد است که موضوعی بسیار گستره و مهم است. این رشته خاص بر روی فرایندهای روانی کودکان از تولد تا بزرگسالی تمرکز دارد. روانشناسی کودک در حقیقت به تغییرات روانی کودک از زمان تولد توجه دارد.