عملیات روانی

عمليات رواني يکي از شيوه‌های اعمال فشار براي رسيدن به اهداف مطلوب است که در عصر حاضر مورد توجه بسيار قرارگرفته است. هرگونه اقدام دراين باره مستلزم توجه به رابطه معنادار عمليات رواني با ابعاد و شيوه‌های آن است که مديريت آن را ممکن و موثر می‌کند.