مردم سالاری دینی

مردم سالاری دینی، بدین معنی است که به عنوان یک حزب (در هر جامعه ای) بتواند ارزش‌های اخلاقی جامعه را مطابق با منطق وعلم روز به واسطه دین و مذهب در حوزه عمومی و سیاسی جامعه پیاده یا کنترل نمایند. در مردم سالاری دینی هدف حفظ و ارتقاء ارزشهای انسانی واخلاقی جامعه است. برهمین اساس انعطاف در برابر استدلال برتر از هرشخص خارج ازجایگاه اجتماعی ملاک اداره یا کنترل جامعه قرار میگیرد.