جامعه‌شناسی بدن

موضوع بدن مبحثي است که در ادبيات پيشامدرن در قالب هايي مختلف و خصوصا در مباحث ديني و الهيات مسيحي بدان پرداخته شده است. در اين ادبيات غالبا بدن به عنوان عنصري منفي با قابليت گناه و کجروي و مانع تعالي روح دانسته مي شود. پس از آن نيز اين نگرش در انديشه غربي در قالب تقابل هاي دوتايي ذهن/ بدن دنبال شد و اين تقابل نيز به نوبه خود تقابل هاي مرد/ زن، بدن مردانه، بدن زنانه، لذت متعالي، لذت پست را در پي داشت و طرفداران و مخالفاني يافت.