نویسنده: هدی محمدی

پرسه زنی مجازی

آیا پای پرسه زنان به فضای مجازی کشیده شده است؟

پرسه زنی مفهومی است که در قرن نوزدهم به وجود آمد.

اقتصاد موسیقی

چه کسی به گوش‌هایمان دستور شنیدن می‌دهد؟

چرا یک خواننده باید اثری را تولید کند که خود به آن علاقه‌ای ندارد؟