نویسنده: هدی محمدی

چهره زنانه جنگ

جنگ چهره زنانه هم دارد

زنان توانسته‌اند در حین پذیرش مردانه‌ترین نقش‌ها، در جنگ نیز هویت زنانه خود را حفظ کنند.

پرسه زنی مجازی

آیا پای پرسه زنان به فضای مجازی کشیده شده است؟

پرسه زنی مفهومی است که در قرن نوزدهم به وجود آمد.

اقتصاد موسیقی

چه کسی به گوش‌هایمان دستور شنیدن می‌دهد؟

چرا یک خواننده باید اثری را تولید کند که خود به آن علاقه‌ای ندارد؟