نویسنده: دبیر خبر

علم و دین

در علوم انسانی علاوه بر تجربه به وحی و سنت هم نیازمندیم

ما مجبور هستیم از تجربه به عقل، از عقل به وحی و از وحی به سنت پل بزنیم.

پزشکی

پس‌لرزه‌های یک کتاب سوزی

این اقدام، همیشه کار افراد جاهل و افراطی بوده است.

تاریخ ایران

بر خرابه فرمانروایی کردن، هنر نیست

در این ۴۰ سال کار چندانی درباره تاریخ قاجار انجام نشده است.

شرق‌شناسی

شرق شناسی چیست و ایران شناس کیست؟

ایران شناسی، وارث شرق شناسی است.

زنان

زنانگی و مسکن

بر اساس گزارش مرکز آمارِ وزارت کار، سهم زنان از اشتغال رسمی تنها ۱۹درصد است.

محیط زیست

چشم‌اندازی نو در تغییرات بنیادین

طبیعت برای سرمایه‌داری، همچون نیروی کار، تنها یک درون‌داد، یک ورودیِ فرآیندی است.