نویسنده: داوود طالقانی

سید بشیر حسینی

آیا دکتر سیدبشیر حسینی بوردیوی ایران است؟

دکتر سید بشیر حسینی اولین گام را به عنوان استاد دانشگاه به سوی مردم برداشته است.

ماکس وبر

الهیات پروتستانی جامعه‌شناسی وبر

وبر با ارائه الهیات تاریخی و تاریخ نویسی الهیات، الهیات پروتستانی و لیبرالی خاصی را تاسیس می‌کند.

طرح سیاسی الهیات لیبرال

طرح سیاسی الهیات لیبرال

فرار از الهیات و پناه به علم سیاسی و اجتماعی، ادعایی پوچ است… .

چرا حرف آقازاده‌ها خریدار دارد؟

در بررسی معضله آقازادگی، تیغ نقد به سوی فرزندان و والدین نیست.