نویسنده: داوود طالقانی

طرح سیاسی الهیات لیبرال

طرح سیاسی الهیات لیبرال

فرار از الهیات و پناه به علم سیاسی و اجتماعی، ادعایی پوچ است… .

چرا حرف آقازاده‌ها خریدار دارد؟

در بررسی معضله آقازادگی، تیغ نقد به سوی فرزندان و والدین نیست.